VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN

VIỆT NAM PHẬT GIÁO SỬ LUẬN
Nguyễn Lang
Nhà Xuất Bản Văn Học – Hà Nội 1979
QUYỂN 1

Chương  I: TRUNG TÂM PHẬT GIÁO LUY LÂU

Chương  II: HAI THẾ KỶ ÐẦU

Chương  III: KHỞI NGUYÊN CỦA THIỀN HỌC VIỆT NAM 

Chương  IV: SÁCH THIỀN UYỂN TẬP ANH VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC VỀ ÐẠO PHẬT VIỆT NAM ÐỜI ÐƯỜNG 

Chương  V: THIỀN PHÁI TỲ NI ÐA LƯU CHI 

Chương  VI: THIỀN PHÁI VÔ NGÔN 

Chương  VII: THIỀN PHÁI THẢO ÐƯỜNG 

Chương  VIII: TỔNG QUAN VỀ PHẬT GIÁO ÐỜI LÝ (1010 1225)

Chương  IX: NỀN TẢNG CỦA PHẬT GIÁO ÐỜI TRẦN THIỀN PHÁI YÊN TỬ  

Chương  X: TRẦN THÁI TÔNG (1218 1277) 

Chương  XI: TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ

Chương  XII: TRẦN NHÂN TÔNG VÀ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM 

Chương  XIII: THIỀN SƯ PHÁP LOA (1284 1330) 

Chương  XIV: THIỀN SƯ HUYỀN QUANG (1254 1334) 

Chương  XV: NHỮNG KHUÔN MẶT PHẬT TỬ KHÁC TRONG ÐỜI TRẦN

Chương  XVI: TỔNG QUAN VỀ PHẬT GIÁO ÐỜI TRẦN 

CÁC PHỤ BẢN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BẢNG TÊN

 

QUYỂN 2

Chương XVII:  SINH HOẠT CỦA TĂNG ÐỒ VÀ CƯ SĨ 

Chương XVIII:  ÐẠO PHẬT TRONG THỜI NHO HỌC ÐỘC TÔN 

Chương XIX:  SỨC SÁNG TẠO CỦA GIỚI PHẬT TỬ ĐẠI CHÚNG

Chương XX:  SỰ PHỤC HƯNG CỦA MÔN PHÁI TRÚC LÂM 

Chương XXI:  THIỀN SƯ HƯƠNG HẢI 

Chương XXII:  THIỀN PHÁI LÂM TẾ VÀ PHẬT GIÁO Ở ÐÀNG TRONG 

Chương XXIII:  THIỀN PHÁI TÀO ÐỘNG TỚI VIỆT NAM 

Chương XXIV:  LÝ HỌC VÀ PHẬT GIÁO 

Chương XXV:  CÁCH DANH TĂNG ÐỜI NGUYỄN 

CÁC PHỤ BẢN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BẢNG TÊN

 

QUYỂN 3

Chương XXVI:  KHÁI QUÁT VỀ CÔNG CUỘC CHẤN HƯNG TỪ NĂM 1930 ÐẾN 1945 

Chương XXVII:  THIỀN SƯ KHÁNH HÒA VÀ CÔNG CUỘC VẬN ÐỘNG Ở NAM KỲ 

Chương XXVIII:  HỘI AN NAM PHẬT HỌC Ở TRUNG KỲ

Chương XXIX:  CÔNG CUỘC CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO Ở BẮC KỲ 
Chương XXX:  SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 

Chương XXXI:  XÂY DỰNG LẠI CÁC CƠ SỞ HÀNH ÐẠO 

Chương XXXII:  CHÙA ẤN QUANG VÀ CHÙA XÁ LỢI Ở NAM VIỆT 

Chương XXXIII:  CHÙA LINH QUANG VÀ CHÙA TỪ ÐÀM Ở TRUNG VIỆT

Chương XXXIV:  CHÙA QUÁN SỨ Ở BẮC VIỆT 

Chương XXXV:  CON ÐƯỜNG THỐNG NHẤT

Chương XXXVI:  THẾ ÐỨNG CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

Chương XXXVII:  NHỮNG NGUYÊN DO ÐƯA TỚI CUỘC VẬN ÐỘNG CHỐNG ÐỐI CHẾ ÐỘ NGÔ ÐÌNH DIỆM 

Chương XXXVIII:  CUỘC VẬN ÐỘNG CHỐNG ÐỐI CHẾ ÐỘ NGÔ ÐÌNH DIỆM 

Chương XXXIX:  PHẬT TỬ ÐÒI THỰC THI THÔNG CÁO CHUNG 

Chương XXXX:  CHÍNH QUYỀN NGÔ ÐÌNH DIỆM SỤP ÐỔ 

CÁC PHỤ BẢN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BẢNG TRA CỨU