Tích Truyện Pháp Cú

TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ
Thiền Viện Viên Chiếu
Nguyên Tác: 
“Buddhist Legends”Eugène Watson Burlingame

Mục Lục

Lời nói đầu:

Phẩm I: Song yếu

Phẩm II: Không phóng dật

Phẩm III: Tâm

Phẩm IV : Hoa

Phẩm V: Ngu

Phẩm VI: Hiền trí

Phẩm VII: A la hán

Phẩm VIII : Ngàn

Phẩm IX: Ác

Phẩm X: Hình phạt

Phẩm XI: Già

Phẩm XII: Tự ngã

Phẩm XIII: Thế gian

Phẩm XIV: Phật

Phẩm XV: Hạnh phúc

Phẩm XVI: Hỷ ái

Phẩm XVII: Sân hận

Phẩm XVIII: Cấu uế

Phẩm XIX: Công bình pháp trụ

Phẩm XX: Đạo

Phẩm XXI: Tạp lục

Phẩm XXII: Địa ngục

Phẩm XXIII: Voi

Phẩm XXIV: Tham ái

Phẩm XXV: Tỳ kheo

Phẩm XXVI: Bà la môn