Phật học phổ thông Thích Thiện Hoa

Phật Học Phổ Thông
Sa Môn Thích Thiện Hoa

 

 Khóa I: Nhân Thừa Phật Giáo

 Lời Nói Đầu

 Bài Thứ 1: Ðạo Phật

 Bài Thứ 2: Lược Sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni 

 Bài Thứ 3: Lược Sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni

 Bài Thứ 4: Quy Y Tam Bảo

 Bài Thứ 5: Ngũ Giới 

 Bài Thứ 6: Sám Hối 

 Bài Thứ 7: Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật

 Bài Thứ 8: Tụng Kinh, Trì Chú,Niệm Phật 

 Bài Thứ 9: Ăn Chay 

 Bài Thứ 10: Bát Quan Trai Giới 

 

 Khóa II: Thiên Thừa Phật Giáo

 

 Bài Thứ 1: Bổn Phận Của Phật Tử Tại Gia 

 Bài Thứ 2: Vu Lan Bồn 

 Bài Thứ 3: Vô Thường 

 Bài Thứ 4: Thiểu Dục Và Tri Túc 

 Bài Thứ 5: Nhân Quả 

 Bài Thứ 6: Luân Hồi

 Bài Thứ 7: Thập Thiện Nghiệp

 Bài Thứ 8: Tứ Nhiếp Pháp

 Bài Thứ 9: Lục Hòa 

 Bài Thứ 10: Tịnh Ðộ  

 Bài Thứ 11: Lược Sử Ðức Phật A Di Ðà và 48 Ðại Nguyện 

 

 Khóa III: Thanh Văn Thừa Phật Giáo

 

 Bài Thứ 1: Khái Niệm Tổng Quát Về Tứ Diệu Ðế

 Bài Thứ 2: Khổ Ðế

 Bài Thứ 3: Tập Ðế

 Bài Thứ 4: Diệt Ðế

 Bài Thứ 5Ðạo Ðế

 Bài Thứ 6Tứ Chánh Cần

 Bài Thứ 7: Tứ Như Ý Túc

 Bài Thứ 8: Ngũ Căn ngũ Lực

 Bài Thứ 9: Thất Bồ Ðề Phần

 Bài Thứ 10: Bát Chánh Ðạo

 

 Khóa IV: Duyên Giác Và Bồ Tát Thừa Phật Giáo

 

 Bài Thứ 1Quán Sổ Tức

 Bài Thứ 2Quán Bất Tịnh 

 Bài Thứ 3Quán Từ Bi 

 Bài Thứ 4Quán Nhân Duyên 

 Bài Thứ 5Quán Giới Phân Biệt 

 Bài Thứ 6,7,8: Lục Ðộ  

 Bài Thứ 9Bốn Món Tâm Vô Lượng 

 Bài Thứ 10Ngũ Minh 

 

 Khóa V: Lịch Sử Truyền Bá Phật Giáo

 

 Bài Thứ 1: Lịch Sử Phật Giáo Ấn Ðộ 

 Bài Thứ 2: Lịch Sử Phật Giáo Trung Hoa 

 Bài Thứ 3: Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam

 Bài Thứ 4: Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam (Tiếp theo)

 Bài Thứ 5: Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo

 Bài Thứ 6: Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung Hoa

 Bài Thứ 7: Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung Hoa (Tiếp theo)

 Bài Thứ 8: Mười Tông Phái Phật Giáo Ở Trung Hoa (Tiếp theo)

 Bài Thứ 9: Vũ Trụ Quan Phật Giáo 

 Bài Thứ 10: Nhân Sinh Quan Phật Giáo 

 

 Khóa VI: Triết Lý Ðạo Phật hay là Ðại Cương Kinh Lăng Nghiêm

 

 Bài Thứ 1: Phần Duyên Khởi

 Bài Thứ 2: Bảy Đoạn Phật Hỏi Về Tâm

 Bài Thứ 3: A Nan Cầu Phật Dạy Phương Pháp Tu Hành Lần Thứ 2

 Bài Thứ 4: A Nan Cầu Phật Chỉ Cái Điên Đảo

 Bài Thứ 5: A Nan Nghi Nếu “Cái Thấy” Là Mình Thì Tâm Này Là Ai?

 Bài Thứ 6: Nước Từ Chơn Tâm Biến Hiện

 Bài Thứ 7: Hư Không Từ Chơn Tâm Biến Hiện

 

 Khóa VII: Triết Lý Ðạo Phật hay là Ðại Cương Kinh Lăng Nghiêm

 

 Bài Thứ 8: Ông Phú Lâu Na Hỏi Phật Hai Câu Quan Trọng

 Bài Thứ 9: Phật Dạy Chơn Tâm Phi Tất Cả Tướng

 Bài Thứ 10: Phật Dạy Phương Pháp Tu

 Bài Thứ 11: Ngài A Nan hỏi Phật: Trói Cột Ở chỗ Nào và Làm Sao Mở được

 Bài Thứ 12: Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông

 Bài Thứ 13: Phật Bảo Ngài Văn Thù Lựa Pháp Tu Viên Thông

 Bài Thứ 14: Phật Dạy Trì Chú Lăng Nghiêm

 

 Khóa VIII: Kinh Viên Giác

 

 Bài Thứ 1: Chương Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

 Bài Thứ 2: Chương Phổ Hiền Bồ Tát

 Bài Thứ 3: Chương Phổ Nhãn Bồ Tát

 Bài Thứ 4: Chương Kim Cang Tạng Bồ Tát

 Bài Thứ 5: Chương Di Lặc Bồ Tát

 Bài Thứ 6: Chương Thanh Huệ Bồ Tát

 Bài Thứ 7: Chương Oai Đức Tự Tại Bồ Tát

 Bài Thứ 8: Chương Biện Âm Bồ Tát

 Bài Thứ 9: Chương Tịnh Chư Nghiệp Chướng Bồ Tát

 Bài Thứ 10: Chương Phổ Giác Bồ Tát

 Bài Thứ 11: Chương Viên Giác BỒ Tát

 Bài Thứ 12: Chương Hiền Thiện Thủ Bồ Tát

 

 Khóa IX: Duy Thức Học Và Nhơn Minh Luận

 

 Lời Nói Đầu

 Tập 1: Luận Đại Thừa Trăm Pháp

 Tập 2: Luận A Đà Na Thức

 Tập 3: Duy Thức Tam Thập Tụng Di Giải

 Tập 3: Duy Thức Tam Thập Tụng Di Giải (Tiếp theo)

 

 Khóa X và XI: Luận Đại Thừa Khởi Tín, Dịch và Lược Giải 

 

 Phần Mục Lục

 Chương 1 và Chương 2

 Chương 3: Phần Giải Thích

 Chương 3: Phần Giải Thích (Tiếp theo)

 

 Khóa XII: Kinh Kim Cang

 

 Lời Tựa

 Kinh Kim Cang Dịch Nghĩa và Lược Giải

 Tâm Kinh Lược Giải

 Phụ Lục: Một Sự Nghiệp Của Đời Tôi

 

 

2018

2017

2016

2015

2014

2008