Nghi thức thỉnh nguyện

I – Ý NGHĨA THỈNH NGUYỆN :
Xưa nay các Tự Viện Tăng, Ni ở đông đều có lễ bố tát tụng giới mỗi tháng vào hai ngày rằm và 30 âm lịch (tháng thiếu ngày 29). Riêng Thiền Viện thay vì lễ Bố Tát tụng giới làm lễ Thỉnh Nguyện. Chủ yếu lễ Thỉnh Nguyện là kiểm tra lại xem chúng Tăng (chúng Ni) trong nửa tháng qua có phạm lỗi nào trong Lục Hòa, trong mười giới Sa Di và những điều phụ trong bản Nội Qui hay không ? Mỗi vị tự tra xét lại mình, nếu thấy có phạm lỗi thì phải thành tâm sám hối giữa chúng, nếu không thấy phạm lỗi thì cầu xin chúng chỉ bảo những lỗi lầm của mình, tình nguyện vâng lời và chí thành sám hối. Đây là tập Tăng, Ni có tinh thần tự giác cao và ý chí phục thiện mạnh. Những điều phải giữ ở Thiền Viện có tánh cách tối thiểu so với giới Tỳ Kheo, giới Bồ Tát, song bắt buộc phải thực hiện được đầy đủ.
Tăng, Ni ở Thiền Viện phải thể hiện cụ thể những điều gì mình nói được phải làm được, điều gì đã hứa phải thực hiện ngay. Tuyệt đối không hứa rỗng, nói suông, không nói một đàng làm một nẻo. Tăng, Ni phải tập chân thành với lòng mình, ngay thật với mọi người, nhất là những người cùng sống chung trong Thiền Viện với mình. Đây là trọng tâm của tinh thần Thỉnh nguyện.

II NGUYỆN HƯƠNG :
Hương giới hương định cùng hương huệ,
Hương giải thoát giải thoát tri kiến.
Đài mây rực rỡ trùm pháp giới,
Cúng dường Tam Bảo khắp mười phương.
Hôm nay là ngày thỉnh nguyện, đệ tử chúng con đến trước Phật đài thành tâm thỉnh nguyện.
Cúi mong chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tăng các bậc Thánh Hiền ở khắp mười phương đồng đến đạo tràng nầy chứng minh, khiến chúng con thỉnh nguyện tội chướng tiêu trừ thân tâm thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt.
Kính mong Tam Bảo thường ở mười phương chứng minh cho lòng thành của chúng con.(3 lần)

III. TÁN PHẬT :
Đại từ, đại bi, thương chúng sanh,
Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghêm
Chúng con chí tâm thành đãnh lễ.

- Chí tâm đãnh lễ : Tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới.
(1 lạy)
- Chí tâm đãnh lễ : Tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới.
(1 lạy)
- Chí tâm đãnh lễ : Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới.
(1 lạy)

IV. THỈNH NGUYỆN : 
LỜI VỊ CHỦ THỈNH NGUYỆN:
- Hôm nay là ngày thỉnh nguyện, toàn chúng lặng lẽ nghe đọc lại Nội Qui. Sau khi nghe xong, mỗi người tự kiểm điểm lại mình, nếu tự xét thấy có lỗi thì ra chúng phát lồ sám hối, bằng không tự thấy có lỗi thì ngồi tại chỗ cầu xin đại chúng vì mình chỉ lỗi cho, để sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh.
- Thầy Tri Sự đọc lại bản Nội Qui.
VỊ CHỦ THỈNH NGUYỆN BẢO: Phần đọc Nội Qui xong, mỗi vị tự kiểm điểm lại mình, theo thứ tự thỉnh nguyện.
MỖI VỊ TỰ THỈNH NGUYỆN: – Kính bạch Thầy và toàn thể đại chúng, trong nửa tháng qua, con tự kiểm điểm thấy có phạm… (hoặc không thấy có phạm lỗi lầm gì). Ngoài ra, còn có những lỗi lầm gì đã phạm mà con không tự biết, cúi xin Thầy và đại chúng nếu thấy từ bi chỉ cho con, con sẽ y pháp sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh.
(Bấy giờ tùy mỗi việc xảy ra, vị chủ Thỉnh Nguyện căn cứ Thanh Qui giải quyết. Người được đại chúng chỉ lỗi phải vui vẻ sám hối và tỏ lòng biết ơn.)
Phần Thầy A xong, tiếp đó….

V. PHẦN NHẮC NHỞ VỊ CHỦ THỈNH NGUYỆN

VI. PHẦN LINH TINH :
Vị Chủ Thỉnh Nguyện hỏi : Phần Thỉnh Nguyện đã xong, trong chúng thấy có điều gì trong Thiền Viện chưa ổn cần thay đổi thì trình bày ý kiến để cùng bàn thảo …
Vị chủ Thỉnh Nguyện bảo : Mọi việc đã sắp đặt xong, đại chúng hãy xả chân đứng dậy hồi hướng.

VII. PHẦN HỒI HƯỚNG :
Công đức thỉnh nguyện khôn tính kể
Thắng phức vô biên đồng hướng về
Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh,
Thảy đều thể nhập vô sanh nhẫn.
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời
Nguyện mọi tội chướng thảy tiêu trừ
Đời đời thường hành đạo Bồ Tát.
Nguyện đem công đức tu hành nầy
Chan rải mười phương khắp tất cả
Hết thảy chúng con cùng các loại
Đồng được lên ngôi vô thượng giác.

BA TỰ QUI
- Tự qui y Phật, nguyện cho chúng sanh, hiểu thấu đại đạo, Phát tâm vô thượng.
(1 lạy)
- Tự qui y Pháp, nguyện cho chúng sanh, thâm nhập tam tạng, trí tuệ như biển.
(1 lạy)
- Tự qui y Tăng, nguyện cho chúng sanh, quản lý đại chúng tất cả không ngại.
(1 lạy)

(Trích Thanh quy )