Lịch Thuyết giảng tháng 10-tháng 11/2015

LỊCH THUYẾT GiẢNG TẠI TVTL HÀM RỒNG: THÁNG 10/2015
Từ 22/10 đến 27/10/2015
THỨ D. LỊCH ÂM LỊCH THỜI GIAN MÔN HỌC GIẢNG SƯ ĐỐI TƯỢNG
Năm 22.10 10/9 14h00 – 15h00 LUẬT Băng giảng thầy Khế Định Tăng, Ni
Bảy 24.10 12/9 14h00 – 15h00 KINH PHÁP BẢO ĐÀN Băng giảng Hòa Thượng Tăng, Ni, Phật tử
CN 25.10 13/9 15h15 – 16h30 KINH PHÁP HOA Thầy Thông Tánh Phật tử
Ba 27.10 15/9 14h00 – 15h00 KINH PHÁP HOA Băng giảng TT. T Phương Tăng, Ni, Phật tử
Ba 27.10 Rằm T.9 19h00 – 20h00 KINH PHÁP CÚ Thầy Thông Tánh Phật tử
LỊCH THUYẾT GiẢNG TẠI TVTL HÀM RỒNG: THÁNG 11/2015
Từ 01.11 đến 30.11.2015
Ba 03.11 22/9 14h00 – 15h00 KINH PHÁP HOA Băng giảng TT. T Phương Tăng, Ni, Phật tử
Năm 05.11 24/9 14h00 – 15h00 LUẬT Băng giảng thầy Khế Định Tăng, Ni
Bảy 07.11 29/9 14h00 – 15h00 KINH PHÁP BẢO ĐÀN Băng giảng Hòa Thượng Tăng, Ni, Phật tử
CN 08.11 27/9 09h30 – 10h45 OAI NGHI NGƯỜI PT Thầy Thái Triệt Phật tử
CN 08.11 27/9 15h30 – 16h45 KINH PHÁP HOA Thầy Thông Tánh Phật tử
Ba 10.11 29.9 14h00 – 15h00 KINH PHÁP HOA Băng giảng TT. T Phương Tăng, Ni, Phật tử
Năm 12.11 01.10 14h00 – 15h00 LUẬT Băng giảng thầy Khế Định Tăng, Ni
Bảy 14.11 03.10 14h00 – 15h00 KINH PHÁP BẢO ĐÀN Băng giảng Hòa Thượng Tăng, Ni, Phật tử
Ba 17.11 06.10 14h00 – 15h00 KINH PHÁP HOA Băng giảng TT. T Phương Tăng, Ni, Phật tử
Năm 19.11 08.10 14h00 – 15h00 LUẬT Băng giảng thầy Khế Định Tăng, Ni
Bảy 21.11 10.10 14h00 – 15h00 KINH PHÁP BẢO ĐÀN Băng giảng Hòa Thượng Tăng, Ni, Phật tử
Ba 24.11 13.10 14h00 – 15h00 KINH PHÁP HOA Băng giảng TT. T Phương Tăng, Ni, Phật tử
Năm 26.11 15.10 14h00 – 15h00 LUẬT Băng giảng thầy Khế Định Tăng, Ni
Năm 26.11 Rằm T.10 19h00 – 20h00 KINH PHÁP CÚ Thầy Thông Tánh Phật tử
Bảy 28.11 17.10 14h00 – 15h00 KINH PHÁP BẢO ĐÀN Băng giảng Hòa Thượng Tăng, Ni, Phật tử
CN 29.11 18.10 15h15 – 16h30 KINH PHÁP HOA Thầy Thông Tánh Phật tử