Thiền Sư Việt Nam

Thiền sư Cứu Chỉ

(Đời thứ 7, dòng Vô Ngôn Thông) Sư họ Đàm, quê ở làng Phù Đàm, phủ Chu Minh. Thuở nhỏ Sư rất ham học, đọc suốt các sách Tam giáo. Một hôm, Sư tự than : “Khổng và Mặc câu chấp về lẽ có, Lão và Trang đắm đuối về lẽ không, những sách thế tục chẳng phải phương pháp ... Read More »

Thiền sư Viên Chiếu

(999 – 1090)-(Đời thứ 7, dòng Vô Ngôn Thông) Sư họ Mai tên Trực, quê ở Phước Đường, Long Đàm, là con người anh bà Linh Cảm thái hậu vợ vua Lý Thái Tông. Thuở nhỏ Sư rất thông minh và hiếu học, nghe ở chùa Mật Nghiêm trong bản quận có vị trưởng lão giỏi về tướng số liền ... Read More »

Thiền sư Thiền Lão

(Đời thứ 6, dòng Vô Ngôn Thông) Không rõ tên họ và sanh quán Sư ở đâu. Chỉ biết Sư đến tham học với Thiền sư Đa Bảo ở chùa Kiến Sơ, thầm được tâm yếu. Sau, Sư tìm đến Từ Sơn cắm gậy ở đó, trụ trì chùa Trùng Minh trên núi Thiên Phúc huyện Tiên Du.       Thiền phong ... Read More »

Thiền sư Đa Bảo

(Đời thứ 5, dòng Vô Ngôn Thông) Chẳng rõ Sư người ở đâu và họ gì. Chỉ biết, khi Khuông Việt đại sư mở trường giáo hóa ở chùa Khai Quốc, Sư đến tham học. Được Đại sư khen là bậc gặp cơ lãnh ngộ, xử sự rất đặc cách, riêng cho vào thất. Sau khi đắc pháp, Sư chỉ ... Read More »

Thiền sư Vạn Hạnh

tsvanhanh

(? – 1018)-(Đời thứ 12, Dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi) Sư họ Nguyễn, quê ở làng Cổ Pháp, gia đình đời đời thờ Phật. Thuở nhỏ Sư đã thông minh khác thường, thông suốt Tam học và nghiên cứu Bách luận, mà vẫn xem thường công danh phú quí. Năm 21 tuổi Sư xuất gia, cùng Thiền sư Định Huệ, thọ học với ... Read More »

Thiền Ông Đạo Giả và Thiền sư Sùng Phạm

Thiền ÔNG ĐẠO GIẢ (902 – 979)-(Đời thứ 11, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi) Sư họ Lữ quê làng Cổ Pháp, tuổi nhỏ đã không thích việc đời. Sau theo Đinh trưởng lão xuất gia và đắc pháp. Sư trụ trì ở chùa Song Lâm làng Phù Ninh, phủ Thiên Đức. Niên hiệu Thái Bình thứ mười triều Đinh (979) nhằm năm Kỷ ... Read More »

Thiền sư Ma Ha

(Ma-ha Ma-da)-(Đời thứ 10, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi) Sư gốc người Chiêm Thành, sau đổi họ là Dương. Cha tên Bối Đà, tinh thông sách lá bối, làm quan dưới triều Lê là Bối trưởng (xưa gọi Đà Phan). Lớn  lên Sư có nhận thức thấu đáo, học thông cả hai thứ chữ Phạn và Hán. Năm 24 tuổi, Sư nối nghiệp ... Read More »

Đại sư Khuông Việt

(933 – 1011)-(Đời thứ 4, dòng Vô Ngôn Thông) Sư tục danh Ngô Chân Lưu, quê làng Cát Lợi quận Thường Lạc, dòng dõi của Ngô Thuận Đế. Sư dáng mạo khôi ngô, ý chí lỗi lạc và tánh tình bình thản. Thuở nhỏ theo nghiệp Nho, lớn lên trở về Phật. Sư thọ giáo với Thiền sư Vân Phong ... Read More »

Thiền sư Vân Phong

(? – 956)-(Đời thứ ba, dòng Vô Ngôn Thông) Sư họ Nguyễn, quê ở Từ Liêm quận Vĩnh Khương. Khi mẹ mang thai Sư, thường trai giới tụng kinh, lúc sanh ra có hào quang chiếu sáng cả nhà. Bởi cha mẹ nhận thấy sự linh dị ấy nên cho Sư đi xuất gia. Đến lớn, Sư theo hầu Thiền ... Read More »

Thiên sư Pháp Thuận

(914 – 990)-(Đời thứ 10, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi) Sư họ Đỗ, không rõ quê quán ở đâu, xuất gia từ thuở bé, thọ giới với Thiền sư Long Thọ Phù Trì. Sau khi đắc pháp, Sư nói lời nào cũng phù hợp sấm ngữ. Nhà Tiền Lê mới dựng nghiệp, thường mời Sư vào triều luận bàn việc chánh trị và ... Read More »