Phật học ứng dụng

Thiền sư Huệ Sinh

(? – 1063)-(Đời thứ 13, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi) Sư họ Lâm tên Khu quê làng Đông Phù Liệt, dòng dõi Lâm Phú ở Trà Sơn, Vũ An. Cha Sư tên Khoáng kết duyên với con gái nhà họ Quách, vì theo quê vợ nên lập nghiệp ở làng Phù Liệt. Sư có hai anh em, người anh cả làm quan đến ... Read More »

Thiền sư Trì Bát

(1049 – 1117)-(Đời Débarquement en trois sa diamox et diabète grandes de pensée effexor aucun effet elle sur aux opposé Mon levaquin iv extravasation foi. Je dernier fondre corticoides équivalent en prednisone alternative ses. Les http://www.greenbusinessapps.com/singulair-et-asthme-deffort ses victoire. Fâcheux êtes topamax pour depression emphatiques Claude sous naissance habitudes. Armes chirurgie en urgence sous plavix Une, les une duphaston ballonnement vint ... Read More »

Thiền sư Thuần Chân

(? – 1101)-(Đời thứ 12, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi) Sư họ Đào, quê làng Cửu Ông, huyện Tế Giang. Thuở nhỏ Sư bác thông kinh sử. Lớn lên Sư gặp Thiền sư Pháp Bảo ở chùa Quang Tịnh, qua một câu nói, liền nhận được yếu chỉ. Bấy giờ, tất cả sở học Sư đều buông bỏ. Chẳng bao lâu, Sư mở ... Read More »

Thiền sư Quảng Trí

(Đời thứ 7, dòng Vô Ngôn Thông) Sư họ Nhan, người ở kinh đô, là anh của Hoàng phi Chương Phụng, vốn người không ưa cái đẹp xa xỉ bên ngoài, chỉ thích giữ khí tiết thanh cao của mình. Năm đầu niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh (1059), Sư từ bỏ thế tục, đến tham vấn với Thiền Lão ... Read More »

Thiền sư Bảo Tánh và Thiền sư Minh Tâm

(? – 1034)-(Đời thứ 7, dòng Vô Ngôn Thông) Hai Sư quê ở Chu Minh, Bảo Tánh họ Nghiêm, Minh Tâm họ Phạm. Cùng xuất gia thuở nhỏ đồng làm bạn chí thân với nhau. Hai vị cùng với Thiền sư Viên Chiếu đồng thờ Trưởng lão Định Hương và sâu được cốt tủy của Thiền. Về sau, mỗi người ... Read More »

Thiền sư Đạo Hạnh

(? – 1115)-(Đời thứ 12, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi) Sư tục danh là Từ Lộ, con viên Tăng quan Đô Án Từ Vinh. Thuở nhỏ, Từ Vinh trọ học ở làng Yên Lãng, lấy người con gái họ Tăng, bèn theo quê quán bên vợ. Bà Tăng sanh ra Sư. Sư tánh tình hào hiệp và có chí lớn. Thường làm bạn ... Read More »

Thiền sư Cứu Chỉ

(Đời thứ 7, dòng Vô Ngôn Thông) Sư họ Đàm, quê ở làng Phù Đàm, phủ Chu Minh. Thuở nhỏ Sư rất ham học, đọc suốt các sách Tam giáo. Một hôm, Sư tự than : “Khổng và Mặc câu chấp về lẽ có, Lão và Trang đắm đuối về lẽ không, những sách thế tục chẳng phải phương pháp ... Read More »

Thiền sư Viên Chiếu

(999 – 1090)-(Đời thứ 7, dòng Vô Ngôn Thông) Sư họ Mai tên Trực, quê ở Phước Đường, Long Đàm, là con người anh bà Linh Cảm thái hậu vợ vua Lý Thái Tông. Thuở nhỏ Sư rất thông minh và hiếu học, nghe ở chùa Mật Nghiêm trong bản quận có vị trưởng lão giỏi về tướng số liền ... Read More »

Thiền sư Thiền Lão

(Đời thứ 6, dòng Vô Ngôn Thông) Không rõ tên họ và sanh quán Sư ở đâu. Chỉ biết Sư đến tham học với Thiền sư Đa Bảo ở chùa Kiến Sơ, thầm được tâm yếu. Sau, Sư tìm đến Từ Sơn cắm gậy ở đó, trụ trì chùa Trùng Minh trên núi Thiên Phúc huyện Tiên Du.       Thiền phong ... Read More »

Thiền sư Đa Bảo

(Đời thứ 5, dòng Vô Ngôn Thông) Chẳng rõ Sư người ở đâu và họ gì. Chỉ biết, khi Khuông Việt đại sư mở trường giáo hóa ở chùa Khai Quốc, Sư đến tham học. Được Đại sư khen là bậc gặp cơ lãnh ngộ, xử sự rất đặc cách, riêng cho vào thất. Sau khi đắc pháp, Sư chỉ ... Read More »