Phật học ứng dụng

Khóa X và XI; Chương 3 – Phần giải thích

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   BÀI THỨ BẢY  CHƯƠNG THỨ BA  PHẦN GIẢI THÍCH NÓI VỀ Ý NGHĨA “BẤT GIÁC” (tiếp theo)  MỤC LỤC Nói về nghĩa “Bất giác” (tiếp theo) g. Nói về Tâm nhiễm ô, có 6 lớp: 1. Nhiễm ô chấp trước (chấp thủ tướng và kế danh tự tướng) 2. Nhiễm ... Read More »

Phụ lục: một sựu nghiệp của đời tôi

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   Khóa Thứ Mười Hai PHỤ LỤC MỘT “SỰ NGHIỆP” CỦA ĐỜI TÔI(1)  I, NGUYÊN NHÂN  Hoài bảo một “CÁI MỘNG” trên 25 năm mới hoàn toàn thực hiện Trong lúc du học ở Xuân Kinh(1938), đến mùa hè năm 1941, tôi được dịp may dự thính lớp Giáo Lý của Đoàn ... Read More »

Khóa XII: Tâm Kinh lược giải

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   KINH ĐẠI BÁT NHÃ TOÁT YẾU  Ngài Tam tạng Pháp sư CƯU MA LA THẬP, dịch chữ Phạn ra chữ hán  Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lược giải  NGUYÊN VĂN (bản dịch thứ nhất)  Ngài Quán Tự tại Bồ Tát, sau khi đi sâu vào ... Read More »

Khóa XII: Kinh Kim Cang dịch nghĩa và lược giải

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   Khóa Thứ Mười Hai KINH KIM CANG Dịch nghĩa và lược giải Bài Thứ 1 LƯỢC GIẢI Đề mục kinh có tám chữ: “Kim Cang Bát Nhã Ba la mật kinh”; gọi tắt là kinh Kim Cang” KINH: Kinh điển hay giáo lý, do Phật Phật hoặc Bồ Tát nói ... Read More »

Khóa X và XI: Chương 3 (tiếp theo)

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   Khóa Thứ 10 Và 11  LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN  DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI  Ngài Mã Minh Bồ Tát tạo Luận Ngài Chơn đế Tam Tạng dịch chữ Phạn ra chữ Hán Sa môn Thích Thiện Hoa lược dịch và lược giải Giảng lần thứ nhứt tại Phật Học ... Read More »

Khóa X và XI: Phần mục lục

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   Khóa Thứ 10 Và 11  LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN  DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI  Ngài Mã Minh Bồ Tát tạo Luận Ngài Chơn đế Tam Tạng dịch chữ Phạn ra chữ Hán Sa môn Thích Thiện Hoa lược dịch và lược giải Giảng lần thứ nhứt tại Phật Học ... Read More »

Khóa IX: Tập 3 – Duy thức Tam thập tụng dị giải

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   TẬP BA   DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI  Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán Ông ĐƯỜNG ĐẠI VIÊN giải dễ gọn Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lược giải. LỜI CỦA DỊCH GIẢ ... Read More »

Khóa IX: Tập 2: Luận A Đà Na Thức

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   TẬP NHÌ  LUẬN A ĐÀ NA THỨC  Ngài Thái Hư Pháp sư giảng Sa môn Thích Thiện Hoa dịch nghĩa Nội dung quyển A Đà Na thức này, chia làm 8 phần: 1. Nêu cái tên 2. Định giới nghĩa 3. Giải thích và chọn lựa 4. Nêu cái thể ... Read More »

Khóa IX: Tập 1 – Luận Đại Thừa trăm pháp

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   TẬP NHỨT  LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP VÀ  BÁT THỨC QUI CỦ TỤNG  Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. BÀI THỨ NHỨT  LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM ... Read More »