Author Archives: Minh Tâm

Khóa IV: Bài Thứ 1 – Quán Sổ Tức

Duyên Giác Và Bồ Tát Thừa Phật Giáo Lời Chỉ Dẫn Tổng Quát   (Cho Trọn Khóa Thứ Tư) Khóa này cũng như các khóa trước, gồm cả thảy 10 bài giảng chia ra như sau: Năm bài giảng về “Ngũ đình tâm quán”. Ba bài giảng về “Lục độ” hay “Sáu phép Ba La Mật”. Hai bài giảng về “Tứ vô ... Read More »

Khóa III: Bài Thứ 10 – Bát Chánh Ðạo

A. Mở Ðề  Trong 37 món trợ đạo, Bát Chánh đạo là một pháp môn chính, được nhắc nhở đến nhiều nhất. Vì thế, mỗi khi nói đến Ðạo đế là người ta liên tưởng đến Bát Chánh đạo. Thậm chí có người tưởng lầm rằng Ðạo đế với Bát Chánh đạo là một. Sở dĩ Bát Chánh đạo được xem ... Read More »

Khóa III: Bài Thứ 9 – Thất Bồ Ðề Phần

A. Mở Ðề  Thất Bồ đề phần cũng là một pháp môn quan trọng không kém gì ngũ căn. Sở dĩ đức Phật chế ra nhiều pháp môn như thế là để tùy căn cơ từng người, ai hợp pháp môn nầy về tên gọi, về chi tiết thì có khác nhau, nhưng về đại thể, về tinh thần thì có ... Read More »

Khóa III: Bài Thứ 8 – Ðạo Ðế (Nirodha Gamadukkha) (Tiếp theo) Ngũ Căn Ngũ Lực

A. Mở Ðề  Trong 37 món trợ đạo, Ngũ căn và Ngũ lực là những phương pháp quý báu, cũng quan trọng như các pháp khác; có thể đưa người tu hành từ địa vị phàm phu đến các Thánh quả trong ba thừa. Chúng là sự phục sức trang nghiêm, là phương tiện công hiệu giúp người thẳng tiến trên ... Read More »

Khóa III: Bài Thứ 7 – C. Tứ Như Ý Túc (Tiếp Theo)

A. Mở Ðề  Sau khi đã nhận rõ được chân tướng của cõi đời (Tứ niệm xứ), đã quyết tâm bỏ ác theo thiện (Tứ Chánh cần), hành giả muốn đi xã trên đường đạo, cần phải vạch cho mình một hướng tiến nhất định và phải có một thái độ quyết tâm nhắm theo đúng hướng đã vạch mà đi, ... Read More »

Khóa III: Bài Thứ 4 – Diệt Ðế (Nirodha Dukkha)

A. Mở Ðề  Sau Khi nói về phương diện khổ đau xong, Ðức Phật nói về phương diện an lạc. Sau khi giải bày đầy đủ hiện tượng nhân quả về phần nhiễm, về phương diện đau khổ xong, đức Phật liền thuyết minh các hiện tượng nhân quả về phần tịnh, về phương diện An lạc. Nói một cách ... Read More »

Khóa III: Bài Thứ 3 – Tập Ðế (Sameda Dukkha)

Bài Thứ 3  Tập Ðế (Sameda Dukkha) A. Mở Ðề   Vì Sao Phật Nói Khổ Ðế Trước và Tập Ðế Sau Trong Khổ đế, chúng ta đã thấy rõ những nỗi thống khổ của trần gian. Trước những nỗi khổ ấy, không ai là không nhàm chán, ghê sợ cho cuộc đời ở cảnh giới Ta Bà nầy, và không ai ... Read More »

Khóa III: Bài Thứ 2 – Khổ Ðế (Dukkha)

Bài Thứ 2  Khổ Ðế (Dukkha) A. Mở Ðề  Ðời Là Một Biển Khổ Ðầy Mồ Hôi Và Nước Mắt Có một số người cho rằng đời là một bữa tiệc dài, không hưởng thụ cũng uổng. Do đó, họ không để lỡ một dịp nào có thể đem lại cho họ những khoái lạc vật chất. Nhưng họ không ngờ ... Read More »

Khóa III: Bài Thứ 1 – Khái Niệm Tổng Quát Về Tứ Diệu Ðế (Ariya Saccani)

Thanh Văn Thừa Phật Giáo Bài Thứ 1  Khái Niệm Tổng Quát Về Tứ Diệu Ðế (Ariya Saccani) A.Mở Ðề  Nguyên Nhân Và Hoàn cảnh Ðức Phật Thích Ca Giảng Về Pháp Tứ Diệu Ðế Lần Ðầu Tiên Ðức Phật Thích Ca, sau khi thành đạo dưới cội cây bồ đề, liền nghĩ đến việc đem giáo lý của Ngài vừa chứng ... Read More »