Author Archives: Minh Tâm

Khóa IX: Tập 1 – Luận Đại Thừa trăm pháp

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   TẬP NHỨT  LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP VÀ  BÁT THỨC QUI CỦ TỤNG  Ngài THIÊN THÂN Bồ Tát tạo luận Ngài HUYỀN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lượt giải. BÀI THỨ NHỨT  LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM ... Read More »

Khóa IX: Lời nói đầu

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   KHOÁ THỨ IX  (DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN)  LỜI NÓI ĐẦU Giáo lý của Phật có đến tám vạn bốn ngàn (84.000) pháp môn, chia ra làm mười tôn, chung quy chỉ có hai loại: Pháp tánh và Pháp tướng. Duy thức tôn thuộc về Pháp tướng. Nghiên ... Read More »

Khóa VIII: Bài 12 – Chương Hiền Thiện Thủ Bồ Tát

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   XII. CHƯƠNG HIỀN THIỆN THỦ 1. Ngài Hiền Thiện Thủ bồ tát hỏi Phật Khi ngài Hiền Thiện Thủ bồ tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi quỳ thẳng chắp tay bạch Phật rằng: -Bạch đức Ðại bi Thế Tôn, ngài ... Read More »

Khóa VIII: Bài 11 – Chương Viên Giác Bồ Tát

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   BÀI THỨ MƯỜI MỘT XI. CHƯƠNG VIÊN GIÁC 1. Ngài Viên Giác bồ tát hỏi Phật Khi ấy Ngài Viên Giác bồ tát ở trong Ðại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật 3 vòng rồi lạy Phật và chắp tay quỳ thẳng bạch rằng: -Bạch Ðức đại bi ... Read More »

Khóa VIII: Bài 7 – Chương Oai Đức Tự Tại Bồ Tát

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   BÀI THỨ BẢY  VII. CHƯƠNG OAI ÐỨC TỰ TẠI 1. Ngài Oai Ðức Tự tại Bồ tát hỏi Phật 2. Phật khen ngài Oai Ðức Tự tại Bồ tát 3. Phật dạy: Cảnh “Viên giác” không hai, nhưng phương tiện vào có nhiều đường 4. Tu pháp “Xa ma tha”. ... Read More »

Khóa VIII: Bài 5 – Chương Di Lặc Bồ Tát

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   BÀI THỨ NĂM V. CHƯƠNG DI LẶC BỒ TÁT 1. Ngài Di Lặc Bồ tát hỏi Phật 2. Phật khen ngài Di Lặc Bồ tát 3. Phật dạy: Ái và Dục là gốc rễ của sanh tử luân hồi 4. Phật trả lời câu hỏi: “Có mấy loại chúng sanh ... Read More »

Khóa VIII: Bài 4 – Chương Kim Cương Tạng Bồ Tát

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   Bài thứ tư IV. CHƯƠNG KIM CANG TẠNG   1.     Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát hỏi Phật 2.     Phật khen Ngài Kim Cang Tạng Bồ tát 3.     Phật dạy: “Người mê nói ngộ, ngổ ấy thành mê” 4.     Phật  dùng thí dụ để giải thích nghĩa trên 5.     Các ... Read More »

Khóa VIII: Bài 3 – Chương Phổ Nhãn Bồ Tát

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   Bài thứ ba III.    CHƯƠNG PHỔ NHÃN 1.     Ngài Phổ Nhãn hỏi Phật 2.     Phật khen ngài Phổ Nhãn 3.     Phật dạy phương pháp tu 4.     Phật dạy quán “Thân” như  huyễn 5.     Phật dạy quán “Tâm” như huyễn 6.     Huyễn hết thì chơn hiện 7.     Dùng ngọc Ma ni ... Read More »

Khóa VIII: Bài 1 – Chương Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   Ngài Văn Thù hỏi Phật 2.   Phật khen Ngài Văn Thù 3.   Phật trả lời cho Ngài Văn Thù 4.   Phật chỉ “Vô minh” 5.   Phật dạy “Vô minh” không có thật thể 6.   Phật dạy tu theo “Viên giác” 7.   Phật và Bồ Tát đều tu theo “Viên Giác” ... Read More »