Author Archives: Minh Tâm

Khóa VIII: Bài 7 – Chương Oai Đức Tự Tại Bồ Tát

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   BÀI THỨ BẢY  VII. CHƯƠNG OAI ÐỨC TỰ TẠI 1. Ngài Oai Ðức Tự tại Bồ tát hỏi Phật 2. Phật khen ngài Oai Ðức Tự tại Bồ tát 3. Phật dạy: Cảnh “Viên giác” không hai, nhưng phương tiện vào có nhiều đường 4. Tu pháp “Xa ma tha”. ... Read More »

Khóa VIII: Bài 5 – Chương Di Lặc Bồ Tát

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   BÀI THỨ NĂM V. CHƯƠNG DI LẶC BỒ TÁT 1. Ngài Di Lặc Bồ tát hỏi Phật 2. Phật khen ngài Di Lặc Bồ tát 3. Phật dạy: Ái và Dục là gốc rễ của sanh tử luân hồi 4. Phật trả lời câu hỏi: “Có mấy loại chúng sanh ... Read More »

Khóa VIII: Bài 4 – Chương Kim Cương Tạng Bồ Tát

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   Bài thứ tư IV. CHƯƠNG KIM CANG TẠNG   1.     Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát hỏi Phật 2.     Phật khen Ngài Kim Cang Tạng Bồ tát 3.     Phật dạy: “Người mê nói ngộ, ngổ ấy thành mê” 4.     Phật  dùng thí dụ để giải thích nghĩa trên 5.     Các ... Read More »

Khóa VIII: Bài 3 – Chương Phổ Nhãn Bồ Tát

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   Bài thứ ba III.    CHƯƠNG PHỔ NHÃN 1.     Ngài Phổ Nhãn hỏi Phật 2.     Phật khen ngài Phổ Nhãn 3.     Phật dạy phương pháp tu 4.     Phật dạy quán “Thân” như  huyễn 5.     Phật dạy quán “Tâm” như huyễn 6.     Huyễn hết thì chơn hiện 7.     Dùng ngọc Ma ni ... Read More »

Khóa VIII: Bài 1 – Chương Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Phật Học Phổ Thông Sa Môn Thích Thiện Hoa   Ngài Văn Thù hỏi Phật 2.   Phật khen Ngài Văn Thù 3.   Phật trả lời cho Ngài Văn Thù 4.   Phật chỉ “Vô minh” 5.   Phật dạy “Vô minh” không có thật thể 6.   Phật dạy tu theo “Viên giác” 7.   Phật và Bồ Tát đều tu theo “Viên Giác” ... Read More »

Khóa VII: Bài 14 – Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm

Bài Thứ Mười Bốn:   Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm I. Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm II. A Nan cầu Phật nói lại thần chú III. Phật phóng hào quang nói thần chú IV. Công năng của thần chú V. Các vị thiên thần phát nguyện bảo hộ người trì chú VI. Ông A Nan hỏi Phật tu hành phải ... Read More »

Khóa VII: Bài 12 – Ngài Anan hỏi Phật pháp tu Viên thông

Bài Thứ Mười Hai: I. Ngài A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông II. Phật hỏi hai mươi lăm vị Thánh, do tu pháp môn gì mà được chứng quả III. Hai mươi lăm vị Thánh đều thuật lại pháp tu của mình được chứng đạo quả IV. Ngài Quán Âm kể lại sự kết quả I. Ngài A Nan hỏi Phật ... Read More »

Khóa VI: Bài 7 – Hư không từ Chơn tâm biến hiện

Bài Thứ Bảy I-Hư không từ chơn tâm biến thiện II-Các giác quan từ chơn tâm biến thiện III-Thức (phân biệt) từ chơn tâm biến thiện IV-A-Nan ngộ được chơn tâm, đứng dậy phát nguyện rộng lớn. I.-HƯ KHÔNG TỪ CHƠN TÂM BIẾN THIỆN A-Nan, hư không vô hình, nhơn các hình sắc mà hiện bày ra. Như ở trong ... Read More »